ગુજરાતી (6 in 1 day | sorting by most liked)

🙏 જય અંબે 🙏

જે આપણી #value ના સમજે ને વ્હાલા,
એને એકવાર પ્રેમથી એની #value સમજાવી દેવાની !!

 
41
 
11 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

કોઈનો હાથ પકડવો ખુબ સહેલો છે સાહેબ,
કોઈનો હાથ હંમેશા માટે પકડી રાખવો ખુબ અઘરો છે !!

💐🌺🌺શુભ સવાર🙏🌺💐

 
39
 
11 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

હંમેશા એકલા રહેવાની હિંમત રાખો,
કેમ કે જરૂર નથી કે જે તમારી સાથે હતા
એ આગળ પણ તમારી સાથે જ રહે !!

🌷🌹🌻શુભ સવાર🌻🌹🌷

 
38
 
11 hours
 
akshay parekh

હમે તુમસે હુઆ પ્યાર હમ ક્યા કરે... 😍આપ હી બતાએ હમ ક્યા કરે.... 😄😁

 
8
 
9 hours
 
vikram6138

કોઈ ફરિયાદ આ યાદ ની પણ કરો

જેનીએ હત્યા મારી નિંદર ની કરી ..🍁

 
6
 
6 hours
 
akshay parekh

વાતો તો બધી સાચી જ હોય છે...!!
બસ
કોઈને સમજવામાં તો...
કોઈને સાંભળવામાં ભૂલ થાય છે..!!

 
0
 
29 seconds
 
akshay parekh
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP