ગુજરાતી (3 in 1 day | sorting by most liked)

*આળસુ પત્ની...*

અને

*સમજદાર પતિ...*

એટલે
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*સાંજે વઘારેલો ભાત*
🤣🤣🤣

 
21
 
17 hours
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा

કોમ્પિટિશન એટલી બધી વધી ગઈ છે, કે😡

જો તમે થોડી વાર વોટસ્પ નહિ જુઓ તો....

તો થોડી વાર માં તમને આવેલો સારો મેસેજ બીજો કોઈ સેન્ડ કરી દેશે!!!!


😛😂😝

 
21
 
17 hours
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा

સાથે ભણતી હતી..
ત્યારે મારી સાથે,
સરખી વાત પણ કરતી
નહોતી...

😩😔😩

અને હવે....!!!

*50 વરસની ઉંમરે*

ફેસબુક ઉપર મને

*ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ*
મોકલે છે....

એનોય વાંધો
નહી પણ....

🤔

પાછી કમેન્ટ લખે છે..

*લૂકિંગ હેન્ડસમ*

તમે જ કહો,
ગુસ્સો આવે કે નહિ..?

સાથે ભણતી હતી...

ત્યારે શું આંખે મોતિયો
આવ્યો હતો..?

😠😡😠😡😠

 
13
 
9 hours
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP