ਪੰਜਾਬੀ (2 in 1 week | sorting by most liked)

ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 
4
 
5 days
 
GOriya

ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ👇ਓਹ ਕਾਰੀਗਰ!! ਤੇ ਮਿਲਾਉਣ 👤ਗੋਰੀ ਨੂ ਜਰੂਰ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ⌚ਘੜੀ ਬਣਾਈ✅ ਉਸ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਿਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ🚷 ਆਉਦਾ ਹੋਏ ਗਾ🚫❌

LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP