ਪੰਜਾਬੀ (1 in 1 week | sorting by most liked)

ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤ, ਵਿਚ ਭਲੀਏ ਇਕਾਂਤ,
ਪਰ ਸਬ ਪਤਾ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਏ।।

 
1
 
3 days
 
GOriya
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP