ਪੰਜਾਬੀ (2 in 1 month | sorting by most liked)

ਪੂਚ-ਪੂਚ ਕਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ,,
ਭਾਵੇਂ ਆਕੜ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਲੀ..
🔞💪

 
3
 
16 days
 
GOriya

ਜ਼ਿਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਹਸਾਨ ਰਹੇ,,
ਤੇਰੇ ਹੌਠਾੰ ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਾਨ ਰਹੇ,,

 
0
 
9 days
 
GOriya
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP