Message # 465050

लड़का:- तुम *Bombay* से हो ?

लड़की:- *नहीं तौ.. क्युं ?*

लड़का:- क्यूंकि तुम एकदम *Bomb* हो bay

लड़की:- क्या तुम *London* से हो ?

लड़का:- *नहीं तौ.. क्युं ?*

Awkward Silence! 💃😜😂

BACK TO TOP