Message # 458929

Hug Day काय असतो
हे अफजल खानाच्या कबरीला
जाऊन विचारा
.
.
.
.
.
अजूनही कबर थरथरते

BACK TO TOP