Message # 454190

पहिल्या अांघोळिच्या वेळी बायकोकडे

*"Moti साबण दे"*

च्या ऐवजी *"मोटि"! साबण दे*

म्हटल्यास दुखापत होण्याची शक्यता!
😜😜👊🏽👊🏽👋🏼😜

BACK TO TOP