Message # 452850

MeToo MeToo म्हणत जर बायका २०-३० वर्षांपूर्वीची प्रकरणं जर उकरून काढत असतील,

तर जे जे लहानपणी डॉक्टर डॉक्टर खेळले आहेत त्यांचं सुद्धा कांहीही बाहेर येऊ शकतं...

ह्या बायकांचा कांही नेम नाही...

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

BACK TO TOP