Message # 452760

सासु : अग सुनबाई, ऊठा आता.सुर्य ऊगवला सुद्धा.


सुन : तुम्हाला फक्त तेवढंच दिसणार.सुर्य माझ्या अगोदर झोपायला जातो ते दिसत नाही.

BACK TO TOP