Message # 446595

नातू : हॅलो आजोबा इंद्रजीत बोलतोय.

आजोबा : नीट ऐकायला येत नाही कोण बोलताय ?

नातू : इंद्रजीत!!! बोलतोय इंद्रजीत !!!

आजोबा : कशाला आईच्या गांडीला इंग्रजीत बोलतोय भेनचोद!
इथं मराठी नीट कळेना आणि इंग्रजीत बोलतोय भोसडीचा...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

BACK TO TOP