Message # 445041

दवाखान्यात पेशंटला भेटल्यावर प्रतिक्रिया

अमेरिकेत: Get well soon !
💐
ब्रिटन: wishing you a speedy recovery ! 🌹

आणी आपल्या

भारतात : *ह्या आजारामुळेच आमचे एक चुलते वारले* .!

😅😅😅😅😄😄😄😄

BACK TO TOP