Message # 441593

ज्ञान नं. ३

जर तुम्हाला बघून कोणी दरवाजा बंद करत असेल तर एक लक्षात ठेवा,

कडी दोन्ही बाजूस असते

तुम्ही बाहेरून कडी लावून पळून जा...
😂😂😆😆😜😜😝😝 😝😝😝😝😝😝

BACK TO TOP