Message # 441545

ansu ki kimat tab samajh nhi ati jab vo 👉👦 ki ankho se gira ho😔
uski kimat tab samajh ati he jab vo👉👸 hamari ankho se gira ho😢

BACK TO TOP