Message # 437703

गोरी गोरी मांसल मांडी
मांड्यां वरती चित्राची चड्डी
दर्शन घडता विश्वाचे
कसा सावळा ताठूनी गेला
तनु लतेवर गेंद फुलांचे
अग्रभागी देठ कोमल काळा
घट्ट कुस्कारीता दोनी हाता
कसा सावळा ताठून गेला
काढिली चड्डी धसमूसळी
अंगा, लंडा मारी उसळी
हात लागता तिचा तयाला
कसा सावळा ताठून गेला
लागली कुस्ती हातघाईची
कधी वर मी कधी असे ती
आवेग सरता उन्मादाचा
कसा अजूनही ताठून गेला
परत भिडता तती चित्कारे
सौख्य भराने घेई चुंंबनी
पिचकारी मारीता अखेरी
आता सावळा बहू शांत झाला

BACK TO TOP