Message # 427600

વહુ ભાત બનાવવાનુ છે બે ગ્લાસ પાણી મુકો ગેસ ઉપર !!
.
.
Ok મમ્મા !!
..... અને આ દૃશય જોઇ સાસુ ધન્ય થઈ ગઇ !! દીકરા નુ નામ લઈ મનમા બોલી ...... ડફોળ કર લવ મેરેજ હજી !😂😂😂😂 ''

BACK TO TOP