Message # 422863

पांड्याला आदरयुक्त काय म्हणाव तेच कळत नाहीये.
पांड्या म्हणाव तर ते ऊध्दट वाटतय.
#Yo

BACK TO TOP