Message # 421333

🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻
Date : 2nd June, 2017
Thithi : Attam ( 8 )

Tip For The Day :
• Jaminkhand, Harivanaspati, Ratri bojan ka tyaag avam Bramachaarya ka palan kare.

• Navkar mantra ki ek mala fere.
🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻

 
5
 
328 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP