Message # 417651

ɠıγι: ι ιơ۷ɛ ɖơɠʂ.

ცơy (ɬγყıŋɠ ɬơ ıɱ℘γɛʂs ɧɛγ): मला आई कधी कधी कुत्र्या म्हणते..
😜👻😃🙂😛😂😊😝😉😄☺😀

BACK TO TOP